Majandussuhted

Kahepoolsed majandussuhted Taaniga on arenenud järkjärgult kasvukursil. Siiski jagub arenguruumi nii Taanist pärit investeeringute osa kasvatamisele Eesti kui ka Eesti ettevõtete ekspordi suurendamisel Taani.

Eesti ja Taani kaubavahetus 2014-2018 (mln eurot)

  Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2014 317.4 2.6% 220.9 1.6% 538.3 2.1%
2015 333.6 2.9% 224.7 1.7% 558.3 2.3%
2016 377.9 3.2% 258.8 1.9% 636.7 2.5%
2017 361.8 2.8% 297.4 2.0% 659.2 2.4%
2018 468.5 3.3% 294.6 1.8% 763.1 2.5%

 

Kahepoolses kaubavahetuses oli Taani 2018. a Eesti 11. väliskaubanduspartneriks  käibega ligi 763 mln eurot, seejuures kasvas eksport 29% ning import vähenes 1%. Ekspordi kasvu tõttu tõusis Taani 9. ekspordi sihtriigiks (2017 – 10. ekspordipartner). Eksport kasvas eelkõige mineraalsete toodete (+80 mln eurot vrd 2017) ning meditsiini- ja mõõteaparatuuri (+16 mln eurot) väljaveo tõttu. Eesti päritolu kaupade Taani suunaline eksport on väga kõrge, ca 91%.

Eesti peamiste impordipartnerite seas oli Taani  2018. a 15. kohal.

Taani eksporditi 2018. a peamiselt puitu ja puittooteid (ca 29% ekspordist). Grupi toodetest eksporditakse enim küttepuitu, puidust tisleri- ja puusepatooteid, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud puitu, puidust pakk-kaste, puitlaastplaate, vineeri ja töötlemata puitu. Teiseks peamiseks ekspordiartikliks tõusid 2018. a mineraalsed tooted (naftaõlid, õlid jms tooted kivisöetõrvast) (18%). Veel eksporditakse Taani muid tööstustooteid (14%) ning tekstiil ja tekstiiltooteid (5%). Muudest tööstustoodetest veeti välja peamiselt mööblit (sinna juurde kuuluvaid lisandeid) ja puitmaju ning tekstiiltoodetest lambavillast kraaslõnga, võrgulina nööridest, muid valmistooteid jne.

Taanist imporditi 2018. a peamiselt masinaid ja seadmeid (sideseadmed, eriotstarbelised seadmed, voolugeneraatorseadmed) (16% impordist), toidukaupu ja jooke (toiduvalmistised, roo- ja peedisuhkur, alkohol) (13%), keemiatooteid (taimekaitsevahendid, ravimid, tihendussegud ja mastiksid, värvid ja lakid) (10%) ning meditsiini- ja mõõteaparatuuri (ortopeedilised abivahendid) (9%).

Otseinvesteeringud

Eestisse tulnud otsestest investeeringutest seisuga 31.12.2018. a on 547 mln euro väärtuses pärit Taanist (aastane muutus +14%). Suurimad investeeringud on finants- ja kindlustustegevuses (33% Taani otseinvesteeringutest), töötlevas tööstuses (28%) ning hulgi- ja jaekaubanduses (11%). Taani oli osakaalult 9. välisinvestor (2,6% kõigist Eestisse tehtud välisinvesteeringutest).

 

Eesti ja Taani otseinvesteeringute positsiooni muutus

 Ühik: mln eurot 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Otseinvesteeringud Eestis 16 011,3 17 273,8 17 411,5 18 728,1 19 924,8 21 259,5
Taani      285,8      506,5      406,0      485,0      481,8      546,7
Otseinvesteeringud välismaal   4 997,6   5 179,2   5 588,2   6 119,0   6 511,9   6 944,9
Taani          4,8          5,3        43,7        50,7          9,4        10,1

 

Äriregistri andmetel oli 2018. a mai seisuga Eestis registreeritud 219 Taani osalusega äriühingu.

Eestist Taani tehtud investeeringute maht on tagasihoidlikum, moodustades 31.12.2018. a seisuga 10,1 mln eurot (0,1% kogu otseinvesteeringutest välismaal). Investeeritud on peamiselt hulgi- ja jaekaubandusse (36% investeeringutest Taanis) ning finants- ja kindlustustegevusse (26%).

 

E-residendid

Mai 2019. a seisuga on 356 Taani kodanikust e-residenti.

 

Turism

Taanlaste reisihuvi Eesti vastu on mõnevõrra kasvanud. Kui 2014. a ööbis Eesti majutusasutustes ligi 12 tuhat turisti, siis 2018. a juba 16,1 tuhat turisti. Lisaks Tallinnale olid populaarsemad sihtkohad Tartumaa, Pärnumaa ja Ida-Virumaa.  Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel on Taani residentide külastuste koguarv samuti kasvanud, kui 2014. a oli see ca 32,4 tuhat, siis 2018. a 37,5 tuhat. 61% külastustest olid mitmepäevased ning Eestis veedeti keskmiselt 4,9 päeva. Samal meetodil saadud andmetel tehti Eesti residentide poolt Taani ligi 33 tuhat külastust (2017. a 38 tuhat). Suurem osa neist olid mitmepäevased ning riigis viibiti keskmiselt 2,9 päeva.

IKT koostöö

Eesti ja Taani IT-juhid on poliitika ja strateegia tasandil tihedas suhtluses ja üksteiselt vastastikku häid kogemusi ning praktikaid õppinud. Suvel 2018. a omandas Eesti tarkvararendusfirma Uptime 51% suuruse osaluse Taani ettevõttes West Soft Development A/S (tegutsetakse Triangle Region´is).

Euroopa Komisjon on tunnistanud Taani digitaalselt kõige arenenumaks riigiks EL-is (The Digital Economy and Society Index 2018 -DESI). Taani e-riigi strateegia keskmes on olnud digital welfare ehk tervishoiu, hoolekande, hariduse valdkondades ulatuslik digitaliseerimine. Eesti tugevused on riigiteenuste digitaliseerimise, küberkaitse ning -turvalisuse vallas. Tähelepanu ja valmisolek elu digitaliseerumise kaudu edendada, on ühendav joon Eesti ja Taani vahel.

 

Uuendatud, 04.06.2019

 

Loe siit, Taani turu kohta “Kvaliteet üle kvantiteedi: kuidas edukalt eksportida Taani?” ja uuri lisa, Peder Degnbol’ilt kes töötab Eesti saatkonnas ekspordinõunikuna (+45) 91 62 06 66. Või võta ühendust Taani-Eesti Kaubdanduskojaga, mis tegutseb Tallinnas.